• Zbiorniki Szczecin - telefon kontaktowy
  • Jesteśmy na Google+
  • Jesteśmy na Facebook
  • Jesteśmy na Youtube

Wody opadowe z powierzchni gruntu odpływają zazwyczaj do zbiornika wodnego lub pośrednio do wód podziemnych (gruntowych) przez system kanalizacji. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych produktami ropopochodnymi, substancjami chemicznymi czy zawiesiną może mieć poważne skutki dla środowiska.Zgodnie z Dyrektywą Rady EU (89/106/EWG) dotyczącą przepisów odnoszących się do wyrobów budowlanych, która narzuca obowiązek spełnienia norm zharmonizowanych, wszystkie separatory substancji ropopochodnych stosowane w budownictwie muszą spełnić wymogi jakościowe zgodne z normą EN 858 (EN 858:2005). Tam, gdzie ścieki deszczowe odprowadzane są z obszarów o stosunkowo niewielkim ryzyku, np. parkingi i obiekty nieprzemysłowe, techniki kontrolowania źródła zanieczyszczeń, np. powierzchnie przepuszczalne lub rowy infiltracyjne gwarantują odpowiednie oczyszczenie, eliminując tym samym konieczność instalacji separatora. Separatory substancji ropopochodnych są instalowane w systemach kanalizacji deszczowej w celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami olejowymi, które mogą być spowodowane, np. niewielkimi wyciekami z pojazdów lub zakładów czy przypadkowym rozlaniem. Ścieki pochodzące z procesów przemysłowych oraz mycia pojazdów są zazwyczaj odprowadzane po podczyszczeniu do sieci kanalizacyjnej (po uzyskaniu odpowiedniej zgody przedsiębiorstwa kanalizacyjnego) w celu poddania ich dalszemu procesowi oczyszczania w oczyszczalni ścieków.

SEPARATORY Z OBEJŚCIEM

ZASTOSOWANIE

Separatory z obejściem są stosowane w miejscach, gdzie dopuszczalne jest pewne ryzyko, że w przypadku większych przepływów, cały przepływ nie zostanie oczyszczony, np. wszędzie tam, gdzie ryzyko dużych wycieków oraz intensywnych opadów deszczu jest niewielkie, np. powierzchnie parkingów, drogi, lekko zanieczyszczone tereny użytkowe.

WYDAJNOŚĆ

Kingspan Klargester był jednym z pierwszych producentów, którego separatory zostały przetestowane zgodnie z normą EN 858-1. Firma poszerzyła swoją ofertę o przetestowane i certyfikowane separatory z obejściem serii NSBD, gdzie numer NSBP/NSBD oznacza maksymalny przepływ oczyszczania strugi scieków w separatorze. Typoszereg separatorów w pełni retencyjnych marki Kingspan Klargester został przetestowany i otrzymał certyfikację Brytyjskiego Instytutu Norm (BSI) pod względem przepływu i wydajności procesowej na podstawie oceny jakości ścieków zgodnie z wymogami normy EN 858-1. Konstrukcja separatorów z obejściem spełnia parametry określone w ramach testów dla tego typoszeregu oraz określone wymogi objętościowe dla: wydajności separacji oleju, objętości magazynowej oleju, objętości osadnika, wkładu koalescencyjnego. Dodatkowo, urządzenie zostało zaprojektowane do uzdatniania 10% maksymalnego przepływu. Wielkość powierzchni zlewni przypadającej na każdy separator jest obliczana na podstawie wzoru gdzie NSB = 0,0018A (m). Przepływy generowane wskutek bardziej intensywnych opadów deszczu są kierowane przez separator z ominięciem głównej komory separacji (wkład koalescencyjny). Klasa I separatorów została zaprojektowana dla osięgnięcia stężenia poniżej 5mg/l oleju w standardowych warunkach testowych.

SEPARATORY W PEŁNI RETENCYJNE

ZASTOSOWANIE

Separatory w pełni retencyjne są stosowane w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko zanieczyszczenia, tj.: stacje dystrybucji paliwa, warsztaty samochodowe, złomowiska, itp.

WYDAJNOŚĆ

Firma Kingspan Klargester była pierwszym producentem, którego separatory o przepływie 3-30l/s otrzymały certyfikację zgodnie z normą EN 858-1. Numer NSFP / NSFA oznacza maksymalny przepływ oczyszczania strugi ścieków w separatorze. Typoszereg tych separatorów został poddany testom wydajnościowym i otrzymał certyfikację Brytyjskiego Instytutu Norm (BSI) pod względem przepływu i wydajności procesowej w celu zagwarantowania jakości ścieków zgodnie z wymogami normy EN 858-1. Większe konstrukcje separatorów zostały określone na podstawie obliczeń w oparciu o typoszereg testowy. Konstrukcja każdego separatora w pełni retencyjnego spełnia określone wymogi objętościowe dla: wydajności separacji oleju, objętości magazynowej oleju, objętości osadnika, wkładu koalescencyjnego (tylko urządzenia klasy I), automatycznego systemu zamykającego. Separatory w pełni retencyjne marki Kingspan Klargester są przeznaczone do oczyszczania całego przepływu nominalnego.